Thursday, July 14, 2011

Tôi nhớ bạn trai của tôiTôi đã có một ngày dài ngày hôm nay. Tôi đã phải làm việc đầu. Tôiđã đi du lịch đến một văn phòng hơn một giờ đi cho một cuộc họpcuối năm. Đó là gần như 8:00 bởi thời gian tôi trở về nhà. Quá muộn để thăm bạn trai của tôi tối nay. Có lẽ tôi sẽ nhận được để xem anh tavào ngày mai thứ Bảy.

Tôi nhớ anh ấy rất nhiều.-------------------------


I Miss My  Boyfriend


I had a long day today.  I had to work early.  I had to travel to an office over an hour away for a late meeting.  It was almost 8:00 by the time I got home.  Too late to visit my boyfriend tonight.  Maybe I will get to see him tomorrow or Saturday.


I miss him very much.

3 comments:

Paul said...

Hey good for you, trying out your Vietnamese. I know it can be hardto learn your boyfriend's language, especially if he is fluent in English - I have the same problem.

T said...

I miss and love you, too, Jim

RB said...

Google translate?